ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Adatkezelő a https://freelancerblog.hu és a http://membership.freelancerblog.hu/ üzemeltetője és a FreelancerBlog márkanév alatt megvalósuló események szevezője (továbbiakban Szervező): Tyukodiné Filep Szilvia egyéni vállalkozó (székhely: 8200 Veszprém, Móra Ferenc utca 6., Nyilvántartási száma: 51065492, Adószáma: 67996526-1-39)

A Szervezők magukra nézve kötelezőnek ismerik el a jelen irányelvek tartalmát és egyoldalú kötelezettséget vállalnak arra, hogy az különböző szolgáltatásokhoz és eseményekhez kapcsolódó bármely tevékenység megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Általános rendelkezések

1. Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Irányelvek) a Szervezők által kiadott nyomtatott illetve digitális kiadványok előfizetése és a megrendelt szolgáltatások teljesítése, internet útján elérhető illetve letölthető szolgáltatások, konferenciák, tréningek (video vagy rendezvény), kiállítások szervezése, díjazással vagy nyereménnyel járó egyéb játékok, valamint közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések (eDM) során felmerülő, önkéntesen megadott vagy törvény alapján kezelt személyes adatok kezelésre vonatkozik. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amikor valamely egyedi szolgáltatás külön az Adatvédelmi Irányelvekre hivatkozik.

2. Minden egyes Szolgáltatás vonatkozásában jelen Adatvédelmi Irányelvek (vagy amennyiben külön tájékoztató van, az adott tájékoztató) rendelkezik az érintett vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljairól, időtartamáról, az adatok helyesbítésének, törlésének módjáról, lehetőségeiről, az adatfeldolgozók köréről, valamint arról, hogy történik-e harmadik személy részére adattovábbítás. A külön termékhez tartozó tájékoztatók csak jelen Adatkezelési Irányelvekkel együtt érvényes.

3. Az Adatkezelési Irányelvek és az egyes termékekhez tartozó tájékoztatók az Általános Felhasználási Feltételek elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen érvényes és értelmezendő.

4. Mind az Adatkezelési Irányelvek, mind a Felhasználási Feltételek egyoldalúan módosítható oly módon, hogy a módosított szöveg jelenik meg a honlapon, ezekben az esetekben a honlap látogatásával elfogadottnak minősül a módosítás. A komolyabb változásokról, vagy az olyan változásokról, amelyek hozzájárulást igényelnek, külön, egyedi tájékoztatást küldünk.

5. Az egyes szolgáltatások, részszolgáltatások megrendelésével illetve használatával Ön mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait a Szervező (részszolgáltatás esetén csak az adott társaság) az Adatkezelési Irányelvek rendelkezései szerint kezelje (ügyfélkapcsolat). Az ügyfélkapcsolat a kapcsolattartási adatok nyilvántartását jelenti, azonban eDM, marketing szolgáltatásokra csak azok a felhasználók jogosultak, akik ehhez külön hozzájárulást adnak a termékhez tartozó meghatározott helyen.

6. Az adatok fizikai tárolásának helye a mindenkori tárhelyszolgáltató székhelye. A tárhelyszolgáltatóról jelen dokumentum utolsó bekezdésében tájékozódhat.

A kezelt személyes adatok köre

A felhasználói fiók létrehozása előtt a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

 • Név
 • Lakcím
 • Levelezési cím
 • Telefonszám
 • Adóazonosító jel vagy adószám
 • E-mail-cím

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít (például IP-cím). Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

A rendszer használata során a fizetési szolgáltató által generált, a felhasználót azonosító számsor továbbításra kerül az Adatkezelő részére.

A megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai (megbízottjai) férhetnek hozzá feladataik ellátása során. A jelen tájékoztatóban megjelölt gazdasági társaságokhoz csak a feladatuk ellátásához szükséges mennyiségű és minőségű adatot továbbítjuk. Az Adatkezelő csak kivételes esetekben adja át más adatkezelőnek a személyes adatokat (például ha bírósági eljárás során hivatalos úton vagy a rendőrségi eljárásban kérik ki az adatokat).

Kép- és hangfelvétel készítése

Amennyiben Ön, illetve 16. életévét be nem töltött gyermeke az eseményeinken bármilyen módon megjelenik (jegyet vásárol, tiszteletjeggyel érkezik, előad stb.), az eseményre belépéskor önkéntesen hozzájárul, hogy az eseményeken készített fotókon és videókon Önről kép- és hangmás készüljön, valamint ezek az anyagok harmadik személyek részére továbbításra, majd nyilvánosságra hozatalra kerüljenek. Valamint 16. életévét be nem töltött gyermeke felett törvényes felügyeleti joggal rendelkező szülőként szintén hozzájárul a fentiekhez a gyermek tekintetében.

Alapelvek

1. A Szervező a felhasználóktól kapott, gyűjtött és jelen Irányelvek szerint rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival összhangban kezeli.

2. Háttérjogszabályként a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a reklámjogi és elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.

3. A Szervezők közé tartozó társaságok kizárólag az ügyfél / felhasználó jelen Irányelvekben és a termékenkénti adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli, addig az időtartamig és arra a célra, amelyhez az ügyfél / felhasználó hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja. Másodlagos jogalapok alapján, amennyiben szükséges, a Szervezők az érdekmérlegelés elve szerint kezelnek adatokat, azaz csak abban az esetben, amennyiben a társaságok joga, törvényes kötelezettsége vagy jogos érdeke szempontjából ez feltétlenül szükséges.

4. A Szervezők minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek, annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Az Információ biztonsági szolgáltatásokat hiteles szolgáltatók végzik.

5. A jelen adatvédelmi Irányelvekben használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései, illetőleg a NAIH adatvédelmi szótára szerint kell értelmezni.

Adatkezelés célja és jogalapja

1. Az adatkezelésének célja a szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében: 

 • az ügyfél / felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől / felhasználótól való megkülönböztetése;
 • kapcsolattartás, eDM-hozzájárulás esetén értesítés kapcsolódó vagy új szolgáltatásokról;
 • ügyfélelégedettség tesztelése és mérése;
 • a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése;
 • a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
 • külön hozzájárulás esetén reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM,.);
 • vásárlási lehetőség (Freelancerblog éves konferencia és kapcsolódó rendezvények) esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, a megrendelt termék kézbesítése, az adott és megrendelt bónuszok igénybevétele;
 • rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások;
 • tagsághoz kapcsolódó szolgáltatások, bónuszprogramok;
 • harmadik személyek termékeinek reklámozása az adatok átadása nélkül.

2. A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A marketing-hozzájárulások külön nyilvántartás szerint kerülnek rögzítésre, és elválaszthatók az ügyfélstátusztól.

3. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

4. A Szervező által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai.

5. Egyes szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen, illetve egyedileg választott módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.

6. Egyes kiegészítő szolgáltatásokra kizárólag a szolgáltatással kapcsolatos hírlevélre, illetve egyéb reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresésre való feliratkozással együtt lehet regisztrálni, szerződést kötni, míg más szolgáltatásoknál lehetőségként merül fel a hírlevélre és egyéb reklámüzenetekre való feliratkozás.

7. A felhasználást, panaszokat külön ügyfélszolgálat könnyíti meg, amely egyes termékenként önálló is lehet.

8. A felhasználói tevékenység megkönnyítése a szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja.

Webanalitika

A Szervezők tájékoztatják felhasználóikat, hogy weboldalának látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics és a Google AdSense programokat használja.

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A Szervezők weboldalára látogatók engedélyezik a Szervezők részére a Google Analytics és Google AdSense programok használatát, egyben hozzájárulnak felhasználói viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez a Szervezők részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics és Google AdSense programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

A Szervezők a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használják, mérik vele többek között kampányaik eredményességét. A program használatával a Szervezők információt szereznek főként arról, hogy hány látogató kereste fel weboldalait, a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalakon, a program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, követhető továbbá, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalakon és hova lépet be. A Szervezők a Google AdSense program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni az AdSense szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Szervezők weboldalára látogatók később szabad Google hirdetési felületeken a Szervezők hirdetésével találkozzanak. A Szervezők a Google AdSense programot igénybe veszi online hirdetéseihez. A Szervezők hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. A Szervezők és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

A Google ide kapcsolódó adatkezelési szabályzatát itt olvashatja el.

Korlátozások

1. A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

2. A korábban törölt regisztrációkat rendszerünk rögzíti, újra regisztráció esetén külön megerősítés szükséges. 

Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek:

Adatok módosítása, törlése, zárolása

1. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.

2. A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az egyes honlapokon, szolgáltatásoknál meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való eleséssel egyenértékű (pl. bónuszok).

3. Az ügyfél / felhasználó személyes adatai törlésre kerülnek, ha kezelésük gyaníthatóan jogellenes (pl. Versenytörvénybe vagy valamely büntetőjogi szabálysértési jogszabályba ütközik); az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. A különleges adatokat rendszerünk nem tartja nyilván, ezeket automatikusan töröljük.

4. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, a feliratkozással azonos módon. Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

Tájékoztatás kérése

1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a hello@freelancerblog.hu címen.

2. Szervezők a Felhasználó kérelmére tájékoztatást adnak a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a panaszkezelési szabályzat szerint.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen:

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szervezőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Hatósági jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,www.naih.hu)

Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

A Weboldalak szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személy irányába (a bankkártya-elfogadást biztosító szolgáltató): OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.). Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Ország
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Számlázási adatok

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Külső szolgáltatók

A Szervezők egyes Szolgáltatásai során a Felhasználási Feltételekben meghatározott egyes részszolgáltatás(ok) tekintetében rögzített együttműködő partnerek minősül önállóan, illetve a Szervezők közé tartozó Társaságokkal együttesen többes adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak. Egyes külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat.

Adatfeldolgozóink aktuális listája:

Tárhely szolgáltató

• Szolgáltató neve: BlazeArts Kft.

• Székhelye:  Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8

• Cégjegyzékszám: 03-09-109150

• Adószám: 12539833-2-03

• Email: privacy@forpsi.hu

• Továbbított adatok köre: név, e-mail cím, ip cím, szállítási cím, számlázási név, számlázási cím

• Továbbítás célja: megrendelésekhez szükséges adattárolás adatbázis szervereken

MailChimp

• Szolgáltatást nyújtó cég neve: The Rocket Science Group, LLC d/b/a

• Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000

• E-mail: privacy@mailchimp.com

• Továbbított adatok köre: e-mail

• Továbbítás célja: eDM marketing, hírlevél küldése

Tixa.hu

• Szolgáltatást nyújtó cég neve: TIXA Hungary Kft.

• Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 58.,

• Adószám: 24813064-2-04,

• Cégjegyzékszám: 04-09-012827

• E-mail: ugyfelszolgalat@tixa.hu

• Továbbított adatok köre: e-mail

• Továbbítás célja: rendezvény jegyértékesítés

Ticketninja.io

• Szolgáltatást nyújtó cég neve: SZINTÉZIS-NET Szoftverfejlesztő és Szolgáltató Kft.

• Székhely: 9024 Győr, Vasvári Pál út 1/C.

• Adószám: 

• cégjegyzékszáma: 08-09-011535

• E-mail: privacy@szintezis-net.hu

• Továbbított adatok köre: e-mail, keresztnév, vezetéknév

• Továbbítás célja: rendezvény jegyértékesítés

Utoljára frissítve: Veszprém, 2022. március 3.